Provozní řád

Provozní řád 

Zodp. os. Ing. Olga Šnapková, IČ 73044261, místo konání hodin, kurzů a workshopů je JÓGA KARVINÁ, Mendelova 2873/5a, Karviná - Hranice.

Návštěvník je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného nebo kurzovného s ním vyjadřuje plný souhlas.

TVOJE ZDRAVÍ 

Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav

 • Máš-li pochybnosti, jestli je pro Tebe jóga vhodná, zeptej se svého lékaře.
 • Instruktor (lektor, učitel jógy) nenese žádnou zodpovědnost za Tvůj zdravotní stav.
 • Pokud máš zdravotní problém, řekni instruktorovi o všem, co by Tě mohlo při pohybu omezovat (bolest hlavy, nedávná operace, chronická nemoc, cukrovka, srdeční onemocnění, potíže s pohybem atd.).
 • V případě nachlazení a infekčních onemocnění (angína, chřipka, koronavirová infekce apod.) NENÍ POVOLEN VSTUP DO STUDIA JÓGA KARVINÁ.
 • Během hodiny se řiď pokyny instruktora. Při pohybu nesmíš omezit zdraví a bezpečnost svou ani ostatních.
 • V případě jakéhokoli zranění ho NEPRODLENĚ oznam instruktorovi, který o tom provede zápis. Na pozdější oznámení se nebere zřetel.
 • Podlaha v koupelně může být mokrá a kluzká. Použij vhodnou obuv (žabky).
 • Naslouchej svému tělu a nenuť ho dělat věci, na které se zrovna necítí. Každý dej je jiný a každý den jsme schopni podat jiný výkon. Ty uvádíš své tělo do pohybu a Ty jsi za něho zodpovědný. Dělej vše s maximálním respektem k vlastnímu tělu. Pokud je pro Tebe pohyb na lekci náročný, zeptej se instruktora, jak pozici upravit, případně ji vynechej.

CO S SEBOU

 • Cvičí se v pohodlném oděvu bez obuvi na podložce, která je ke cvičení jógy určená. Podmínkou účasti na lekci jógy je VLASTNÍ PODLOŽKA.
 • Dlouhé vlasy se doporučuje sepnout, aby nepoletovaly. Je to lepší pro uvolnění mysli a také pro Tvoji bezpečnost (přišlápnuté vlasy můžou vést k nepříjemnému úrazu).
 • Svršky vč. bot ulož v šatně.
 • Cennosti (peníze, hodinky, šperky apod.) raději nechej doma, případně je uschovej na recepci. Pokud cennosti uložíš jinak, než je napsáno v tomto Provozním řádu, neseš za ně plnou zodpovědnost Ty.
 • Do prostoru, ve kterém se cvičí si vezmi jen to nejnutnější (podložka, ručník, kapesník, voda, klíč od šatny). Chytré hodinky prosím přepni do letového režimu, nebudou tak rušit Tebe ani ostatní. Telefon při józe není potřeba.

OBECNĚ

 • Recepce a prostor, ve kterém se cvičí, je otevřený 10 minut před začátkem lekce. Pro lekce FIT jógy (jóga v teple) je prostor otevřen 20 minut před lekcí. Během lekce jsou recepce i šatna uzamčeny. NA LEKCE CHOĎ VČAS, ať pozdním příchodem nerušíš ostatní.
 • Neodcházej před závěrečnou relaxací. Může to být ta nejdůležitější část z celé lekce, která zharmonizuje tělo a připraví ho na návrat do reality života.
 • Udržuj pořádek v prostoru, kde se cvičí i v jeho okolí (recepce, šatna, sprchy, WC, chodby). Koš na odpad je umístěný v recepci, šatně i na WC.

ZÁKAZY A VZNIKLÉ ŠKODY

 • V prostoru, kde se cvičí, platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek apod.
 • Do všech prostor je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných a psychotropních látek. V těchto případech je provozovatel nebo instruktor oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby prostor opustily. Pokud tak neučiní, mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny.
 • Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli, a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný. Zrcadla jsou odborně a bezpečně nainstalována, přesto se doporučuje se o ně při cvičení neopírat a úmyslně se jich nedotýkat.

DĚTI A OSOBY MLADŠÍ 15 LET NA LEKCÍCH JÓGY

 • Výjimečně a po předchozím souhlasu instruktora se mohou děti a osoby mladší 15 let účastnit lekce jógy pro dospělé, a to pouze v doprovodu rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou plnou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i na majetku provozovatele, způsobené pohybem dítěte. Rodiče plně zodpovídají za chování dítěte a za to, že děti nenarušují chod lekce a neobtěžuji svým chováním ostatní účastníky lekce. V opačném případě je instruktor oprávněn požádat rodiče s dětmi o opuštění prostoru.
 • V případě, kdy zodpovědnost za osobu mladší 15 let přebírá v rámci vedené hodiny instruktor, dochází k přechodu zodpovědnosti vstupem osoby do prostoru, kde se cvičí a jejím převzetím instruktorem. Do té doby a po zpětném předání osoby instruktorem po skončení hodiny zpět rodiči či zákonnému zástupci, je za pohyb osoby mladší 15 let zodpovědný rodič nebo jeho zákonný zástupce.

ÚČAST NA HODINÁCH, KURZECH A WORKSHOPECH, REZERVACE, PLATBY

 • Hodiny jógy jsou organizovány v souvislých blocích, obvykle s platností dva měsíce.
 • Rezervace místa  je prostřednictvím formuláře uveřejněného na stránkách www.jogakarvina.cz.
 • Na otevřené hodiny, které mohou být vyhlášeny, je potřeba se předem nahlásit stejným způsobem, není-li provozovatelem oznámeno jinak.
 • Po odeslání rezervačního formuláře proběhne zápis.  Informační e-mail s platebními údaji přijde poté, kdy bude přihlášen minimální počet osob, nejpozději 3 dny před první lekcí.
 • V případě rezervace na hodinu s jednorázovým vstupem, obdrží každý účastník pokyn k platbě e-mailem nebo SMS zprávou. Úhradu můžete být provedena v den konání lekce.
 • Pro bezhotovostní platby je platný účet č. 1034264033/3030. Do poznámky k platbě se uvádí JÓGA a jméno účastníka lekce nebo kurzu, variabilní symbol je telefonní číslo uvedené v rezervačním formuláři.
 • Faktura bude vždy vystavena na vyžádání.

OBECNĚ O AKCÍCH (hodinách, kurzech, workshopech)

 • Místo konání je JÓGA KARVINÁ, Mendelova 2873/5a, Karviná Hranice, není-li uvedeno jinak.
 • Provozní řád je vyvěšen v recepci a uveřejněn na www.jogakarvina.cz
 • Úhradou vstupného, kurzovného nebo ceny workshopu prohlašuješ, že jsi bez zdravotního omezení, které by Ti bránilo ve fyzickém cvičení, případně v pohybu obecně. V opačném případě prohlašuješ, že se lekcí účastníš se souhlasem svého lékaře, a tedy na vlastní zodpovědnost a riziko. Pokud máš zdravotní omezení, řekni to před lekcí instruktorovi. Jakékoli zranění ihned oznam instruktorovi.

NAHRAZOVÁNÍ LEKCÍ, STORNO PODMÍNKY, VYŠŠÍ MOC

 • Nevyužitou předplacenou hodinu si můžeš nahradit a přijít na jinou, kterou vede Tvoje instruktorka, a to v náslecujících 14ti dnech poté, kdy došlo k nevyužití hodiny, nebo pokud chceš, vezmi na další hodinu třeba kamarádku a zameškanou hodinu takto využiješ. Náhrada hodin po těchto 14ti dnech nebude možná.
 • Při nahrazování hodiny vstupem na FIT jógu Ti bude účtován doplatek za vstup ve výši 80 Kč (pokud máš předplacené jiné hodiny než FIT jógu).
 • Pokud chceš vrátit kurzovné nebo předplatné po zahájení kurzu nebo v průběhu konání předplacených hodin, není to možné. Kurz nebo předplacené hodiny jsou převoditelné na náhradní osobu, kterou určíš Ty (instruktorka může pomoct při hledání náhradní osoby, ale není zodpovědná za její nalezení).
 • Pokud přestaneš navštěvovat kurz nebo hodiny v jeho/jejich průběhu (z jakéhokoliv důvodu vč. zdravotního), není možné platbu ani její poměrnou část vrátit nebo převést na jiný kurz nebo hodiny. Můžeš určit náhradní osobu, která bude kurz nebo hodiny navštěvovat místo Tebe.
 • Zdravotní omezení není ani po předložení zprávy od lékaře důvodem k vrácení platby ani její poměrné části. Výjimkou je kurz Hormonální jógové terapie v případě těhotenství nebo zjištěného onemocnění, které je kontraindikováno pro tento druh cvičení. V případě, že se ze zdravotních důvodů nemůžeš zúčastnit kurzu Hormonální jógové terapie, na který jsi přihlášená, prodlužuje se doba, po kterou můžeš navštívit tento kurz o následujících 6 měsíců.
 • Pokud dojde ke zrušení hodiny jógy nebo kurzu z důvodu VYŠŠÍ MOCI (např. živelní pohroma, mimořádný stav, pandemie apod.), náhrada se neposkytuje.
 • O možných náhradách hodin nebo celých kurzů rozhoduje výlučně instruktor na základě zvážení všech okolností (provozní, organizační, aj.).

OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM KORONAVIRU

"GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ"

Pokud vláda nebo Ministerstvo zdravotnictví zakáže hromadné sportovní činnosti ve vnitřních prostorách z důvodu výskytu koronaviru případně jiné mimořádné události, není důvod obávat se propadlých lekcí nebo náhradních termínů. V takovém případě bude vrácena poměrná část kurzovného (tj. hodnota neproběhlých lekcí) na účet, ze kterého bylo kurzovné uhrazeno.

Počty účastníků kurzů nebo lekcí se můžou měnit na základě nařízení vlády nebo Ministerstva zdravotnictví. V takovém případě budou dohodnuty podmínky účasti na lekcích s každým přihlášeným jednotlivě.

"NA LEKCE BEZPEČNĚ"

Pokud by došlo k omezení lekcí jógy z důvodu výskytu koronaviru, budou během lekcí jógy všichni v sále bez nasazeného respirátoru. Rozestupy mezi podložkami min. 1,5 m. Abychom udělali maximum pro bezpečí nás všech, budou před každou lekcí všichni účastníci otestováni metodou AG testu na přítomnost koronaviru, bude-li to vyžadovat situace nebo bude-li to povinností dle nařízení Ministerstva zdravotnictví či jiné autority. V takovém případě bude na lekci umožněn vstup pouze těm, s negativním výsledkem testu. V případě pozitivity nebude účastníkovi lekce umožněn vstup a bude mu na účet vráceno kurzovné za lekci, které se nezúčastní.

"Neúčast na lekci V PŘÍPADĚ POZITIVITY vlastní nebo osoby ze společné domácnosti"

Jestliže koronavirem onemocní účastník kurzu nebo osoba, se kterou žije ve společné domácnosti, bude mu po předložení dokladu o onemocnění vrácena na účet poměrná část kurzovného za lekce, kterých se z důvodu nemoci nebude účastnit.


PROHLÁŠENÍ GDPR/Souhlas se zpracování osobních údajů

Úhradou lekce nebo kurzovného je vyjádřen souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) uvedených v kontaktním formuláři (jméno, příjmení, kontaktní údaje - telefonní číslo a e-mailová adresa) sdělených správci údajů Olze Šnapkové za účelem zasílání faktur na objednané služby e-mailem a zasílání informací o správcem nabízených službách. Tento souhlas se uděluje na dobu 5 let a souhlas je možné kdykoliv odvolat e-mailovu zprávou na adresu jogakarvina@seznam.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na tomto souhlasu do doby jeho odvolání.


PLATBOU KURZOVNÉHO NEBO VSTUPNÉHO NA LEKCE JE VYJÁDŘEN SOUHLAS S TÍMTO PROVOZNÍM ŘÁDEM A PROHLÁŠENÍM GDPR.


V Karviné dne 12. 2. 2022